Διεθνής – FEDE – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολείων

Διεθνής – FEDE – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σχολείων

January 4, 2023 0 By admin

Η επιτροπή «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» εργάζεται για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών. Τον Ιούνιο του 2017, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης 2017 – 2021. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εργασίες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

Οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στον 21ο αιώνα; Τι υποστήριξη μπορεί να δοθεί σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, δημοτικούς συμβούλους, πολιτικές αρχές και μέλη ΜΚΟ;

Η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων στις διδακτικές πρακτικές

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης των μέσων ενημέρωσης στις εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ευρώπη, στη «συμβίωση», στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ιστορία της Ευρώπης και στην εκπαίδευση γενικότερα; Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα;

Η διδασκαλία της ιστορίας

Ποιος είναι ο ρόλος της ιστορίας στην εκπαίδευση; Ποιος είναι ο ρόλος της ιστορίας στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας;

Διδασκαλία του διαπολιτισμικού διαλόγου – Ζώντας μαζί στην Ευρώπη

Ποιες είναι οι καλές πρακτικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Πώς μπορούν οι δάσκαλοι να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους ώστε να ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές προκειμένου να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες;

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εργάζεται σε πολλαπλά επίπεδα για την αποτελεσματική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθέτησε το σχέδιο δράσης 2017 – 2021. Το έργο της επιτροπής επικεντρώνεται στις διακρίσεις κατά των ευάλωτων ομάδων:

– Διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων.

– Διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την απόλαυση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

– Διακρίσεις στην πρόσβαση και την απόλαυση των πολιτιστικών δικαιωμάτων.