Πωλήσεις καταστήματος και ανάλυση κερδών χρησιμοποιώντας Python

Πωλήσεις καταστήματος και ανάλυση κερδών χρησιμοποιώντας Python

April 14, 2023 0 By admin

Οι πωλήσεις καταστήματος και η ανάλυση κερδών είναι το έργο της ανάλυσης της απόδοσης ενός καταστήματος λιανικής όσον αφορά τις πωλήσεις και τα κέρδη του. Βοηθά επιχειρήσεις να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών λειτουργίας, τιμολόγησης, μάρκετινγκ και διαχείρισης αποθεμάτων για να αυξήσουν τα έσοδα και την ανάπτυξη. Έτσι, αν θέλετε να μάθετε πώς να αναλύετε τις πωλήσεις και τα κέρδη ενός καταστήματος, αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Σε αυτό το άρθρο, θα σας μεταφέρω στην εργασία των πωλήσεων καταστήματος και της ανάλυσης κερδών χρησιμοποιώντας Python.

Πωλήσεις καταστήματος και Ανάλυση κερδών: Σύνολο δεδομένων

Για το έργο της ανάλυσης πωλήσεων και κερδών, πρέπει να έχουμε ένα σύνολο δεδομένων με δεδομένα χρονικής περιόδου, δεδομένα πωλήσεων, δεδομένα προϊόντων, δεδομένα τιμολόγησης, δεδομένα πελατών κ.λπ.

Βρήκα ένα ιδανικό σύνολο δεδομένων για αυτήν την εργασία στο Kaggle. Μπορείτε να κατεβάσετε το σύνολο δεδομένων από εδώ.

Στην παρακάτω ενότητα, θα σας μεταφέρω στην εργασία των Πωλήσεων καταστήματος και της ανάλυσης κερδών χρησιμοποιώντας Python.

Πωλήσεις καταστήματος και ανάλυση κερδών χρησιμοποιώντας Python

Ας ξεκινήσουμε αυτήν την εργασία εισάγοντας τις απαραίτητες βιβλιοθήκες Python και το σύνολο δεδομένων (κατεβάστε το σύνολο δεδομένων από εδώ):

import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
import plotly.colors as colors
pio.templates.default = "plotly_white"

data = pd.read_csv("Sample - Superstore.csv", encoding='latin-1')
print(data.head())
  Row ID    Order ID Order Date  Ship Date    Ship Mode Customer ID \
0    1 CA-2016-152156  11/8/2016 11/11/2016  Second Class  CG-12520  
1    2 CA-2016-152156  11/8/2016 11/11/2016  Second Class  CG-12520  
2    3 CA-2016-138688  6/12/2016  6/16/2016  Second Class  DV-13045  
3    4 US-2015-108966 10/11/2015 10/18/2015 Standard Class  SO-20335  
4    5 US-2015-108966 10/11/2015 10/18/2015 Standard Class  SO-20335  

   Customer Name  Segment    Country       City ... \
0   Claire Gute  Consumer United States    Henderson ...  
1   Claire Gute  Consumer United States    Henderson ...  
2 Darrin Van Huff Corporate United States   Los Angeles ...  
3  Sean O'Donnell  Consumer United States Fort Lauderdale ...  
4  Sean O'Donnell  Consumer United States Fort Lauderdale ...  

 Postal Code Region    Product ID     Category Sub-Category \
0    42420  South FUR-BO-10001798    Furniture  Bookcases  
1    42420  South FUR-CH-10000454    Furniture    Chairs  
2    90036  West OFF-LA-10000240 Office Supplies    Labels  
3    33311  South FUR-TA-10000577    Furniture    Tables  
4    33311  South OFF-ST-10000760 Office Supplies   Storage  

                    Product Name   Sales Quantity \
0         Bush Somerset Collection Bookcase 261.9600     2  
1 Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs,... 731.9400     3  
2 Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...  14.6200     2  
3   Bretford CR4500 Series Slim Rectangular Table 957.5775     5  
4           Eldon Fold 'N Roll Cart System  22.3680     2  

  Discount  Profit 
0   0.00  41.9136 
1   0.00 219.5820 
2   0.00  6.8714 
3   0.45 -383.0310 
4   0.20  2.5164 

[5 rows x 21 columns]

Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου δεδομένων:

      Row ID  Postal Code     Sales   Quantity   Discount \
count 9994.000000  9994.000000  9994.000000 9994.000000 9994.000000  
mean  4997.500000 55190.379428  229.858001   3.789574   0.156203  
std  2885.163629 32063.693350  623.245101   2.225110   0.206452  
min    1.000000  1040.000000   0.444000   1.000000   0.000000  
25%  2499.250000 23223.000000   17.280000   2.000000   0.000000  
50%  4997.500000 56430.500000   54.490000   3.000000   0.200000  
75%  7495.750000 90008.000000  209.940000   5.000000   0.200000  
max  9994.000000 99301.000000 22638.480000  14.000000   0.800000  

      Profit 
count 9994.000000 
mean   28.656896 
std   234.260108 
min  -6599.978000 
25%    1.728750 
50%    8.666500 
75%   29.364000 
max  8399.976000 

Το σύνολο δεδομένων έχει μια στήλη ημερομηνίας παραγγελίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη στήλη για να δημιουργήσουμε νέες στήλες όπως μήνας παραγγελίας, έτος παραγγελίας και ημέρα παραγγελίας, οι οποίες θα είναι πολύ πολύτιμες για τις πωλήσεις και την ανάλυση κερδών σύμφωνα με χρονικές περιόδους. Ας προσθέσουμε λοιπόν αυτές τις στήλες:

data['Order Date'] = pd.to_datetime(data['Order Date'])
data['Ship Date'] = pd.to_datetime(data['Ship Date']) 

data['Order Month'] = data['Order Date'].dt.month 
data['Order Year'] = data['Order Date'].dt.year
data['Order Day of Week'] = data['Order Date'].dt.dayofweek

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στις μηνιαίες εκπτώσεις:

sales_by_month = data.groupby('Order Month')['Sales'].sum().reset_index()
fig = px.line(sales_by_month, 
       x='Order Month', 
       y='Sales', 
       title="Monthly Sales Analysis")
fig.show()
Ανάλυση πωλήσεων και κέρδους καταστήματος: Μηνιαία ανάλυση πωλήσεων

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στις πωλήσεις ανά κατηγορία:

sales_by_category = data.groupby('Category')['Sales'].sum().reset_index()


fig = px.pie(sales_by_category, 
       values="Sales", 
       names="Category", 
       hole=0.5, 
       color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel)

fig.update_traces(textposition='inside', textinfo='percent+label')
fig.update_layout(title_text="Sales Analysis by Category", title_font=dict(size=24))

fig.show()
Πώληση κατηγορίας

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στις πωλήσεις ανά υποκατηγορία:

sales_by_subcategory = data.groupby('Sub-Category')['Sales'].sum().reset_index()
fig = px.bar(sales_by_subcategory, 
       x='Sub-Category', 
       y='Sales', 
       title="Sales Analysis by Sub-Category")
fig.show()
Ανάλυση πωλήσεων καταστήματος και κέρδους: Ανάλυση πωλήσεων ανά υποκατηγορία

Ας δούμε τώρα τα μηνιαία κέρδη:

profit_by_month = data.groupby('Order Month')['Profit'].sum().reset_index()
fig = px.line(profit_by_month, 
       x='Order Month', 
       y='Profit', 
       title="Monthly Profit Analysis")
fig.show()

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στο κέρδος ανά κατηγορία:

profit_by_category = data.groupby('Category')['Profit'].sum().reset_index()

fig = px.pie(profit_by_category, 
       values="Profit", 
       names="Category", 
       hole=0.5, 
       color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel)

fig.update_traces(textposition='inside', textinfo='percent+label')
fig.update_layout(title_text="Profit Analysis by Category", title_font=dict(size=24))

fig.show()

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στο κέρδος ανά υποκατηγορία:

profit_by_subcategory = data.groupby('Sub-Category')['Profit'].sum().reset_index()
fig = px.bar(profit_by_subcategory, x='Sub-Category', 
       y='Profit', 
       title="Profit Analysis by Sub-Category")
fig.show()

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στην ανάλυση πωλήσεων και κερδών ανά τμήματα πελατών:

sales_profit_by_segment = data.groupby('Segment').agg({'Sales': 'sum', 'Profit': 'sum'}).reset_index()

color_palette = colors.qualitative.Pastel

fig = go.Figure()
fig.add_trace(go.Bar(x=sales_profit_by_segment['Segment'], 
           y=sales_profit_by_segment['Sales'], 
           name="Sales",
           marker_color=color_palette[0]))
fig.add_trace(go.Bar(x=sales_profit_by_segment['Segment'], 
           y=sales_profit_by_segment['Profit'], 
           name="Profit",
           marker_color=color_palette[1]))

fig.update_layout(title="Sales and Profit Analysis by Customer Segment",
         xaxis_title="Customer Segment", yaxis_title="Amount")

fig.show()
Πωλήσεις καταστήματος και ανάλυση κερδών: Ανάλυση πωλήσεων και κερδών ανά τμήμα πελατών

Έτσι το κατάστημα έχει υψηλότερα κέρδη από τις πωλήσεις προϊόντων για τους καταναλωτές, αλλά το κέρδος από τις πωλήσεις εταιρικών προϊόντων είναι καλύτερο στην αναλογία πωλήσεων προς κέρδος. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό για να επικυρώσουμε τα ευρήματά μας:

sales_profit_by_segment = data.groupby('Segment').agg({'Sales': 'sum', 'Profit': 'sum'}).reset_index()
sales_profit_by_segment['Sales_to_Profit_Ratio'] = sales_profit_by_segment['Sales'] / sales_profit_by_segment['Profit']
print(sales_profit_by_segment[['Segment', 'Sales_to_Profit_Ratio']])
    Segment Sales_to_Profit_Ratio
0   Consumer        8.659471
1  Corporate        7.677245
2 Home Office        7.125416

Έτσι μπορείτε να αναλύσετε τις πωλήσεις και τα κέρδη ενός καταστήματος χρησιμοποιώντας Python.

Περίληψη

Οι πωλήσεις καταστημάτων και η ανάλυση κερδών βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών δραστηριοποίησής τους, τιμολόγησης, μάρκετινγκ και διαχείρισης αποθέματος για να αυξήσουν τα έσοδα και την ανάπτυξη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το άρθρο σχετικά με το έργο της ανάλυσης των πωλήσεων και των κερδών ενός καταστήματος που χρησιμοποιεί Python. Μη διστάσετε να κάνετε πολύτιμες ερωτήσεις στην παρακάτω ενότητα σχολίων.